تقویم آموزشی سال 96

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

پایان کلاس

برگزاری امتحانات

17/4/96 لغایت 18/4/96

19/4/96

2/6/96

4/6/96 لغایت 9/6/96

 

        تقویم آموزشی ترم تابستان 96