برنامه کار آموزی دانشجویان رشته مامایی اعلام شد

اطلاعیه

برنامه کار آموزی دانشجویان رشته پرستاری اعلام شد

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 -مامایی دانلود
برنامه کارآموزی ورودی بهمن 92- مامایی دانلود
برنامه کارآموزی ورودی مهر 92- مامایی دانلود
برنامه کارآموزی ورودی مهر 93- مامایی دانلود
برنامه کارآموزی ورودی مهر 94- مامایی دانلود