بنر اصلی هیات رئیسه

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

هیات رئیسه

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

    

دکتر عبدالله خالصی دوست

رئیس دانشگاه 

                

                                                      دکتر محمد رضا شهاب                                                   دکتر علی جهان                                                        دکتر نادر رهبر                                                        دکتر محمد روحانی مقدم

                                                  معاون توسعه مدیریت و منابع                                       معاون پژوهش و فناوری                                         معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی                                        معاون دانشجویی و فرهنگی

 

                 

                                                                                           زینب خالدیان                                                           محسن قدس                                                               علیرضا ارغوان

                                                                                   رئیس دانشکده علوم پزشکی                                         مدیریت امور عمرانی                                                     معاونت امور مدارس سماء

 

 

              دکتر محمد فروغی جباری واحد سمنان

                     دکتر سعید کامیابی                                                          مصطفی فیض                                                    حسن نوری                                                                دکتر محمد فروغی جباری

              رئیس دانشکده علوم انسانی                                                  مدیر روابط عمومی                                               مدیر حراست                                                              رئیس دانشکده فنی و مهندسی

 

                                                                                            

                                                              

                                                           

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس