همایش داخلی پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی

 • تاریخ برگزاری:12-12-94
 • آخرین مهلت ارسال مقالات:23-11-94
 • آدرس پست الکترونیک ارسال مقالات :INFO@imgt.ir
 • مکان همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • وب سایت همایش :   http://imgt.ir

 

محورهای همایش :

 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت تحقیق در عملیات
 • مدیریت سیستم ها
 • مدیریت مالی
 • مدیریت سرمایه گذاري
 • مدیریت سازمان هاي پولی و مالی
 • تئوري هاي تصمیم گیري در مدیریت
 • سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت عملکرد
 • مدیریت تکنولوژي
 • مدیریت کیفیت و بهره وري
 • مدیریت نگهداري و تعمیرات
 • مدیریت و کنترل موجودي
 • مدیریت استراتژیک
فارسی