{{ تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرایی شدن بخشنامه تعیین ساعات کار روزانه کارکنان دانشگاه }}

Printer-friendly version

  مصوبه شماره 1  

مقرر شد در بازه زمانی 99/03/07 لغایت 99/03/23 ( تا قبل از برگزاری امتحانات ) با حفظ مفاد بند یک بخشنامه در خصوص حداقل ساعات کاری معادل 36 ساعت و با هدف تسهیل در خدمات رسانی و رفاه همکاران و با عنایت به وضعیت گردش کاری در حوزه ها، روزهای کاری در هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 14:45 باشد و به ازای ساعات مذکور روزهای پنج شنبه به جز در موارد خاص تعطیل می باشد.

  مصوبه شماره 2  

در ایام برگزاری امتحانات یعنی از تاریخ 99/03/24 لغایت 99/04/12 روزهای کاری در دانشگاه شش روز در هفته و از ساعت 7:30 لغایت 13:30 ( از شنبه تا پنجشنبه) برای تمامی پرسنل در همه حوزه ها مصوب گردید.​

  مصوبه شماره 3   

با توجه به مفاد تبصره ذیل بند یک بخشنامه مذکور مقرر شد در صورت نیاز دانشگاه و تشخیص معاونین حوزه جهت برگزاری کلاسهای عملی نیمسال جاری و یا دفاعیه ها و برگزاری ترم تابستانی و ... کارکنان مربوطه تا سقف 44 ساعت در هفته حضور داشته باشند.

  مصوبه شماره 4  

برای ایام بعد از اتمام امتحانات با توجه به شرایط روز تصمیم گیری خواهد شد.

  مصوبه شماره 5  

با استناد به مفاد بند یک از بخشنامه بدیهی است در تمام روزها و بازه زمانی مذکور در این صورتجلسه، چنانچه مصالح دانشگاه ایجاب کند و بنابه ضرورت و با تشخیص مسئول مافوق شیفت کاری در بعدازظهر تا ساعت 19:30( حتی برای روزهای پنج شنبه) قابل تعریف می باشد.

Persian