سامانه صدور برخط تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش تولید و جهت استفاده دانشجویان در فرایند ثبت نام در دانشگاه راه‌اندازی شد.

Printer-friendly version

در سال جاری وزارت آموزش و پرورش اقدام به راه اندازی سامانه تاییدیه مدرک تحصیلی نموده است.

لذا به منظور سهولت دسترسی داوطلبین لینک ثبت درخواست به شرح ذیل می باشد:

لینک ثبت درخواست داوطلبین : https://emt.medu.ir

Undefined