جایگاه خدمات در ایران سال 1404

مقدمه : نظر به نقش و اهميتي كه خدمات در رشد و توسعه اقتصادي، افزايش رفاه اجتماعي ، توسعه صادرات غير نفتي، كاهش تورم و افزايش بهره وري دارد همايش " جایگاه خدمات در ایران 1404" توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با ت

بیشتر بخوانید